Bogd.mn

logo

Гэгээрэлд хүрэх замнал ...

dharma_button
dharma_button
dharma_button

Бидний тухай

Бидний тухай...

Namthöse

Хойд зүгийн хаан

Phakyepo

Урд зүгийн хаан

Yülkhorsung 

Зүүн зүгийн хаан

Бидний зорилго

Бидний зорилго...

Үйл ажиллагаа...

Үйл ажиллагаа

Амитабха Будда

Гаутама Будда

Оточ Манал

Тайлбар

namthöse
phakyepo 1
yülkhorsung
chenmizang 2
buddha shakyamuni
amitabha buddha
medicine buddha

Chenmizang 

Баруун зүгийн хаан